Subvenció ComunarESS per a projectes comunitaris

En les darreres setmanes s’han fet públiques les bases per a una nova subvenció adreçada a projectes comunitaris. Malgrat que la convocatòria encara no està oberta, us en fem cinc cèntims.

Subvenció del Programa ComunarESS, per a projectes comunitaris

Accediu a les bases publicades

En essència, aquest programa està adreçat  a actuacions comunitàries que “volen reforçar els vincles socials i comunitaris de caràcter solidari, l’arrelament territorial i la generació d’impactes socials, culturals i ambientals positius en les seves comunitats”.

Què entenem per economies comunitàries? 

Organitzacions funcionals democràtiques de base assembleària de cooperació socioeconòmica, sovint sense formalització jurídica, i que compleixen de ple en el seu funcionament i objectius els principis i valors que caracteritzen l’economia social i solidària.

Quines característiques tenen?
 • El seu objectiu és la millora de la societat, de la comunitat o del seu entorn.
 • Tenen una organització funcional democràtica amb base assembleària, que es basa en l’activisme i la presa de decisions de les persones. Alt grau d’autoorganització, participació de les persones en la presa de decisions.
 • Garanteixen la paritat de gènere en l’accés a càrrecs de responsabilitat, igualtat salarial i d’oportunitats entre dones i homes.
 • Tenen i poden demostrar arrelament territorial en l’entorn social on es presten els serveis o es generin els béns o subministraments.
 • Les persones beneficiàries participen de forma activa o pertanyen a la comunitat on es desenvolupa el projecte:
  1. Associacions o cooperatives de consum sense afany de lucre, amb domicili dins la zona d’influència del projecte o agrupacions sense personalitat jurídica d’aquestes.
  2. Agrupacions sense personalitat jurídica de persones físiques, majors d’edat, amb domicili dins la zona d’influència del projecte
Quins són els projectes subvencionables?
 1. Grups de consum agroecològic o grups de consum responsable formats per persones que s’autoorganitzen amb la finalitat de fer compres de forma regular amb criteris de racionalitat, solidaritat, proximitat, de compromís amb l’equitat de gènere i de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística.
 2. Xarxes i mercats d’intercanvi de béns, físics o virtuals, sense utilitzar diners.
 3. Sistemes d’intercanvi de serveis, coneixements, aprenentatges, experiències per resoldre necessitats de la vida quotidiana i de suport a les persones, per exemple: els bancs de temps, sistemes de suport escolar.
 4. Horts i jardins col·lectius amb l’objectiu de satisfer les necessitats de les persones participants i de crear vincles comunitaris.
 5. Xarxes de solidaritat, suport mutu i cures formades per grups autogestionats que vetllen per les necessitats bàsiques de les persones de l’entorn, a partir del suport entre persones o bé col·lectiu.
 6. Aprofitament d’espais i infraestructures públics amb finalitats lúdiques, socials, culturals o educatives.
 7. Mitjans de comunicació o difusió autogestionats, oberts i democràtics, amb la finalitat d’afavorir i reforçar els vincles comunitaris.
 8. Grups de criança compartida.
 9. Educació comunitària.
 10. Cultura comunitària.
Quines són les actuacions subvencionables?
 1. Formació i dinamització per a les persones participants en el projecte i les destinatàries finals d’aquest.
 2. Campanyes de comunicació, promoció i difusió.
 3. Accions de sensibilització o dinamització en l’entorn d’incidència.
 4. Iniciatives, productes i serveis que cobreixin necessitats de les persones beneficiàries.
 5. Obertura de nous punts d’aprovisionament o d’intercanvi o adaptació dels ja existents.
 6. Accions que fomentin la trobada intercultural, la relació i l’intercanvi d’experiències.
 7. Adquisició d’estocs i altres materials necessaris.
 8. Petites accions d’adequació, rehabilitació, obra i manteniment de locals.
 9. Adquisició de maquinària i altres béns d’equipament, béns de consum o d’inversió.
 10. Contractació dels serveis necessaris per a l’execució i la gestió de les iniciatives.
 11. Lloguer de locals per al desenvolupament de les iniciatives.
 12. Contractació de personal que participi en els treballs del projecte, o que compleixi tasques en la seva elaboració, execució, desenvolupament o seguiment.
Quantia: 

-La quantia màxima a subvencionar per projecte fins a 40.000€

-La despesa mínima feta i justificada és del 70% del pressupost.

Període d’execució

És de 24 mesos com a màxim, comptats des de la notificació de la resolució d’atorgament. No obstant això, les accions poden començar a partir de l’1 de gener de l’exercici corresponent a la convocatòria i s’han d’iniciar en l’exercici a què correspon la convocatòria.

**Els projectes subvencionables es caracteritzen per l’absència d’afany de lucre.